Disclaimer

Hier vindt u de disclaimer van Pedicuresalon Happy Foot.
Pedicuresalon Happy Foot is een Nederlandse onderneming gevestigd in Leiderdorp en Leiden en geregistreerd onder KvK-nummer 70513538.
In deze disclaimer geeft Pedicuresalon Happy Foot aan onder welk voorbehoud de informatie op haar website wordt aangeboden.
Voor vragen kunt u hier het contactformulier invullen.

Intellectueel eigendom
De teksten en afbeeldingen op deze website zijn intellectueel eigendom van Pedicuresalon Happy Foot en vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Het gebruik hiervan is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, vertaalt, verspreidt, bewerkt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.
De informatie die u op deze website aantreft mag niet, in welke vorm dan ook, worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Pedicuresalon Happy Foot. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de teksten, afbeeldingen en logo’s van deze website komen toe aan Pedicuresalon Happy Foot of derden die met toestemming dit materiaal beschikbaar hebben gesteld.

Geen garantie op juistheid
De informatie op de site van Pedicuresalon Happy Foot is met de grootste zorg samengesteld, maar de mogelijkheid bestaat dat de inhoud van deze website onvolledig of onjuist is. Pedicuresalon Happy Foot streeft ernaar om de website zo actueel mogelijk te houden. Fouten die ontstaan bij het onderhoud en herkenbaar zijn als programmeer-, type- of spelfouten kunnen een aanleiding vormen om een overeenkomst te mogen claimen en/of te veronderstellen. Pedicuresalon Happy Foot behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website te wijzigen of te verwijderen op elk moment en zonder vooraankondiging. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Pedicuresalon Happy Foot is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van activiteiten die worden ondernomen naar aanleiding van informatie op de website.

Op deze website is het Nederlands recht van toepassing.