Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicuresalon Happy Foot en een cliënt waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en mondeling/schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten
Pedicuresalon Happy Foot zal de behandelingen naar het beste inzicht, vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Tevens zal de salon, voor zover mogelijk, de cliënt inlichten over de financiële consequenties van een aanvulling of wijziging van een behandeling.

3. Afspraken
Afspraken kunnen via het contactformulier, de e-mail of telefonisch gemaakt worden.

De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, aan de salon door te geven. De afmelding kan alleen telefonisch. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan rekent de salon het volledige tarief van de behandeling door aan de cliënt.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, dan rekent de salon de verloren tijd door, door het inkorten van de behandeling en het gehele afgesproken tarief in rekening te brengen.

Bij verhindering van de afspraak door de salon, dient deze annulering zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, aan de cliënt te zijn doorgegeven.

Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Tarieven en betaling
De salon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon en op de website. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten, contant of per factuur te voldoen. Krijgt u een factuur dan dient u deze binnen 14 dagen te betalen op de bankrekening NL53 INGB 0007 9759 58 t.n.v. Medisch Pedicure Happy Foot.

Bij het niet tijdig voldoen van de betaling, ontvangt u een herinnering. Indien de herinnering niet is voldaan, krijgt u een aanmaning. Als ook de eerste aanmaning niet wordt betaald, krijgt u een tweede aanmaning. Blijft de betaling uit na de herinnering en twee aanmaningen, dan wordt het openstaande bedrag ter incasso aangeboden aan een deurwaarder en de hieruit vloeiende kosten zullen geheel voor uw eigen rekening zijn.

Diabetes- en reumapatiënten: Soms kan u in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekeraar. Kijk hiervoor in uw polis. U betaalt direct in de salon de instrumentele behandeling en u ontvangt een factuur die u zelf kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

5. Persoonsgegevens en privacy
De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan de salon. De persoonlijke gegevens worden door de salon opgenomen in een geautomatiseerd systeem en de salon handelt volgens de richtlijnen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines, zoals de huisarts of een medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

6. Geheimhouding
De salon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de salon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. Bij medische noodzaak wordt strikt de noodzakelijke informatie gedeeld met de hulpdiensten.

7. Aansprakelijkheid
De salon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,  ontstaan doordat de salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onvolledige en/of onjuiste informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicatiegebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

De salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de cliënt in en om het adres van de gevestigde salon. De salon zal zorgvuldig met uw eigendommen omgaan. De salon is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid en is aangesloten bij de geschillencommissie via de brancheorganisatie ProVoet. De salon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur en/of producten beschadigt. De salon meldt diefstal altijd bij de politie.

Tevens kan de salon niet aansprakelijk worden gesteld voor de complicatie die kan voortvloeien uit de behandeling wanneer u het advies voor het maken van een afspraak bij de huisarts of een (medisch) specialist niet opvolgt binnen 24 uur.

8. Garantie
De salon geeft één week (zeven dagen) garantie op de verrichte behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:

  • de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd;
  • de cliënt de verwijzing naar de huisarts of een (medisch) specialist niet heeft opgevolgd binnen 24 uur;
  • de cliënt andere producten dan door de salon geadviseerd heeft gebruikt;
  • de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.

9. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen vijf dagen na ontdekking schriftelijk of telefonisch gemeld worden aan de salon. De salon moet de cliënt binnen vijf werkdagen antwoord geven.
Indien een klacht gegrond is, zal de salon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk of telefonisch kenbaar maakt. Indien de salon en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

10. Gedrag en hygiëne
De cliënt dient zich in de salon volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na drie waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de salon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Indien de hygiëne niet in orde is (zwaar vervuilde voeten, ernstige zweetgeur en/of verwaarloosde wonden) door een niet medische oorzaak, kan de behandeling geweigerd worden en wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

11. Recht
Op de overeenkomst tussen de salon en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.